کنکور
تعادل در مطالعه ی هفتگی که به معنی توجّه به اهمّیّت دروس و میزان آمادگی علمی هر داوطلب است، از مهمترین اصول برنامه ریزی هفتگی به شمار می رود. هر داوطلب باید متناسب با رشته ی دلخواه خود، ساعت درسی مطلوب هر درس را متناسب با ضرایب زیرگروه مربوط تنظیم و سپس بر اساس میزان آمادگی علمی خود آنها را کمی تغییر دهد. به همین دلیل در این قسمت، ضرایب رشته ها و زیرگروه های گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنیّ آورده شده است.
باید:

1-مجموعه ساعات مطالعاتی خود را در یک هفته مشخّص کنید.

2-هدف خود یا همان رشته ی مورد علاقه ی خود را تعیین نمایید.

3-ضرایب دروس اختصاصی را متناسب با زیرگروه رشته ای که در نظر گرفته اید، در عدد 3 ضرب و با ضرایب دروس عمومی جمع کنید.

4-از تناسب مجموع ضرایب، مجموع ساعات مطالعه ی هفتگی و از تناسب ضریب دروس، ساعت مطالعه ی مطلوب هر درس را به دست آورید.

5-متناسب با توانایی و نیازهای خود، ساعت های مطالعاتی به دست آمده را کمی تغییر دهید تا نهایتاً دریابید که هر هفته باید هر درس را تقریباً چند ساعت مطالعه کنید.

زیرگروههای آزمایشی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی (گروه آزمایشی 1):

زیرگروه 1
مجموعه رشته هایی که دروس امتحانی آن ها دارای ضرایب یکسان می باشند:

مهندسی برق(تمام گرایش ها)، دبیر فنی برق(تمام گرایش ها)، مهندسی دریا(تمام گرایش ها)، مهندسی صنایع(تمام گرایش ها)، مهندسی عمران(تمام گرایش ها)، دبیر فنی عمران(تمام گرایش ها)، مهندسی کامپیوتر(تمام گرایش ها)، مهندسی رباتیک، مهندسی فناوری اطلاعات( IT )، مهندسی مکانیک(تمام گرایش ها)، دبیر فنی مکانیک(تمام گرایش ها)،مهندسی مواد( تمام گرایش ها)، مهندسی نساجی(تمام گرایش ها)، مهندسی هوا و فضا، مهندسی نگه داری هواپیما، هوانوردی(تمام گرایش ها)، مراقبت پرواز، مهندسی معماری، کاردانی معماری، کاردانی معماری سنتی، ریاضی(تمام گرایش ها)، دبیری ریاضی، فیزیک، دبیری فیزیک، آمار، کاردانی آمار، کاردانی علمی- کاربردی نرم افزار کامپیوتر، کاردانی علمی- کاربردی سخت افزار کامپیوتر، کاردانی کامپیوتر (نرم افزار)، کاردانی کامپیوتر (سخت افزار)، علوم اقتصادی(گرایش اقتصاد نظری- اقتصاد صنعتی- اقتصاد پول و بانک داری)، تکنولوژی ماشین های کشاورزی، مهندسی کشاورزی(تمام گرایش ها)، مهندسی عمران روستایی، مهندسی دریایی، کاردان فنی الکترونیک صدا و سیما، کاردانی دریانوردی، معلم فنی مکانیک(تمام گرایش ها)، مهندسی علمی- کاربردی مکانیک و برق و عمران(تمام گرایش ها)، تعمیر و نگه داری هواپیما، کاردان فنی کشتی، کاردان فنی حفاری، کاردان فنی مکانیک (تأسیسات)، تکنولوژی آبیاری، کاردان فنی نساجی(تمام گرایش ها)، معلم فنی معماری، مهندسی پزشکی(تمام گرایش ها)، مهندسی حمل و نقل ریلی، مهندسی خط و سازه های ریلی،مهندسی ماشین های ریلی، کارشناسی مدیریت(تمام گرایش ها)، کارشناسی حساب داری(تمام گرایش ها)، مدیریت و کمیسر دریایی، مدیریت و بازرگانی دریایی، کاردانی تسلیحات، کاردانی تکنیک خودروهای نظامی، علوم کامپیوتر، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد(تمام گرایش ها)، معارف اسلامی و اقتصاد، معارف اسلامی و حقوق(تمام گرایش ها)، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و مدیریت(تمام گرایش ها)، ادبیات و زبان عربی، معارف اسلامی و الهیات(گرایش فقه و اصول- فلسفه و کلام)، شهرسازی، دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، کارشناسی خبرنگاری(گرایش اقتصادی و علوم استراتژیکی)، علوم پایه نظامی، الهیات و معارف اسلامی(گرایش فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی) الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث، کارشناسی مدیریت امور بانکی، مدیریت بیمه، مدیریت فرهنگی و هنری، امور گمرکی، کاردانی امور گمرکی، کاردانی حساب داری(تمام گرایش ها)، کاردانی امور بیمه، کاردانی مدیریت بازرگانی، روابط سیاسی، علوم سیاسی، فلسفه، کاردانی امور بانکی، مددکاری اجتماعی، علوم سیاسی(گرایش امنیت ملی)، کاردان فنی برق الکترونیک دریایی، کاردان فنی برق مخابرات دریایی، علوم اسلامی، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد صنعتی، امور دفتری، تربیت مربی عقیدتی و سیاسی، کارشناسی تولید سیما، اطلاعات و ضد اطلاعات، علوم حدیث(تمام گرایش ها)، حقوق، مهندسی فرماندهی و کنترل هوایی(تمام گرایش ها)، معلم فنی برق، تربیت دبیر فنی عمران، علمی- کاربردی مهندسی مخابرات(تمام گرایش ها)، مهندسی هوانوردی(ناوبری هوایی)، کاردانی تکنولوژی هسته ای، دکترای پیوسته ریاضی، دکترای پیوسته فیزیک، دکترای پیوسته بیوتکنولوژی، علوم و فنون هوانوردی، خلبانی هلیکوپتری، مهندسی نگهداری، مهندسی سیستم، مهندسی الکترونیک و مخابرات دریایی، آبادانی و توسعه روستاها، ناوبری و فرماندهی کشتی، اطلاعات نظامی، تفنگ داری دریایی، علوم قرآنی- تربیت معلم قرآن مجید، کاردانی علمی و کاربردی پست، کتاب داری، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، روانشناسی(گرایش صنعتی و سازمانی)، خدمات مسافرتی و جهانگردی، کارشناسی خبرنگاری، کاردانی اویونیک هواپیما.
مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 4)، فیزیک (با ضریب 3) و شیمی (با ضریب 2).

زیرگروه 2
مجموعه رشته هایی که دروس امتحانی آن ها دارای ضرایب یکسان می باشند:

مهندسی پلیمر(تمام گرایش ها)، مهندسی شیمی(تمام گرایش ها)، مهندسی معدن(تمام گرایش ها)، کاردان فنی مواد(تمام گرایش ها)، کاربردی طراحی و مهندسی پتروشیمی، کاربردی و مهندسی عملیات و صنایع پتروشیمی، کاربردی طراحی و مهندسی پلیمر، کاربردی مهندسی ایمنی و حفاظت، کاربردی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، مهندسی نفت(تمام گرایش ها)، مهندسی اکتشاف نفت، شیمی(تمام گرایش ها).
مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی(با ضریب 4)، فیزیک(با ضریب 3) و شیمی (با ضریب 3).

زیرگروه 3
مجموعه رشته هایی که دروس امتحانی آن ها دارای ضرایب یکسان می باشند:

کاردان فنی برق(تمام گرایش ها)، کاردان فنی شیمی(تمام گرایش ها)، معلم فنی صنایع شیمیایی، کاردان فنی صنایع غذایی، کاردانی ایمنی صنعتی، معلم فنی صنایع چوب، کاردان فنی عمران(تمام گرایش ها)، کاردان فنی معدن(استخراج معادن ذغال سنگ)، کاردان فنی مکانیک(تمام گرایش ها به جز گرایش تاسیسات)، الکترونیک هواپیمایی، مخابرات هواپیمایی، معلم فنی مواد(تمام گرایش ها)، کاردان صنایع چوب، کاردانی علمی- کاربردی صنایع چوب، کاردانی استخراج معادن غیر ذغال سنگ، کار دان فنی عملیات پتروشیمی، معلم فنی عمران(تمام گرایش ها)، کاردانی علمی- کاربردی صنایع چاپ، کاردانی شیمی مواد پر انرژی
مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 3)، فیزیک (با ضریب 2) و شیمی (با ضریب 3).

منبع : یکی از مقالات مشاوره ای گزینه 2

برچسب ها : ضریب رشته , ضرایب زیر گروه ها , ضرایب رشته ها , ضرایب گروه ریاضی , ضریب درس , ضریب کنکور ,

نظرات () دسته بندی : مقاله آموزشی و مشاوره ای ,

آخرین مطالب

درباره ما

نویسندگان

آمار بازید

  • کل بازدید ها :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :

نظرسنجی

   
تمامی حقوق متن ها و تصاویر مربوط به این وبلاگ می باشد و استفاده از آن ها با لینک دادن به وبلاگ مجاز می باشد.
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic